Op werkdagen voor 16:00 besteld, morgen in huis De specialist om uw eigen fiets elektrisch te maken 30 dagen niet goed, geld terug

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Onze producten laten wij zelf produceren en/of zijn CE/RHOS gekeurd. Onze ervaring is dat met de juiste montage een fiets uit te rusten is met een naaf of middenmotor, met name motoren tot 250watt zoals deze ook worden geinstalleerd door de bekende merken is uiterst betrouwbaar gebleken. Installatie van naafmotoren brengen altijd risico's met zich mee, mede daarom installeert Fietsunie B.V. geen ombouwsets met meer dan 250Watt.
Kiest u ervoor om uw eigen fiets of mtb uit te rusten met een naaf of middenmotor, houd er dan rekening mee dat er veel krachten kunnen ontstaan op de fiets en met name de achterbrug of voorvork. Besluit u een motor te installeren op uw fiets dan raden wij aan om eerst uw fiets te laten controleren door een expert om te zien of dit wel een geschikte fiets is voor eventuele ombouw naar elektrisch.
Fietsunie B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan fiets en/of derden etc. Ook is Fietsunie B.V. niet verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan door het monteren van motoren met meer dan 250Watt. U bent zelf verantwoordelijk.


 

1. Algemeen

1.1

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen. Fietsunie B.V. is gerechtigd een verkoopovereenkomst te verbreken als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopovereenkomst tussen Fietsunie B.V. en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken gelden andere afspraken.

1.3

Eventuele randvoorwaarden gesteld door de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door Fietsunie B.V..

1.4

Fietsunie B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. De klant is aan deze gewijzigde algemene voorwaarden gebonden, tenzij hij de overeenkomst, waarvan zij deel uitmaken, schriftelijk, per e-mail of op andere door Fietsunie aangegeven wijze heeft opgezegd per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.

1.5

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Fietsunie B.V. en klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.


 

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1

Voor het sluiten van een verkoopovereenkomst met Fietsunie B.V. dient klant de stappen van het formulier te doorlopen. klant dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap.

2.2

Neem kennis van de algemene voorwaarden, bij bestellen neemt u automatisch deel aan de overeenkomst.

2.3

Een overeenkomst komt tot stand nadat Fietsunie B.V. het door of namens klant correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én Fietsunie B.V. de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de klant archiveert Fietsunie B.V. elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.

2.4

De klant is verplicht Fietsunie B.V. te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats. Wijzigingen in deze gegevens dient klant zo spoedig mogelijk aan Fietsunie B.V. mede te delen.

2.5

Fietsunie B.V. heeft het recht een klant te weigeren. Betreffende de reden van de weigering is Fietsunie B.V. niet verplicht een verklaring te geven.


 

3. Levering

3.1

De door Fietsunie B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Fietsunie B.V. is niet gebonden aan (levering)termijnen, die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

3.2

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.3

Wanneer de klant aan Fietsunie B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is Fietsunie B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij klant aan Fietsunie B.V. schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

3.4

Eigendom van geleverde producten gaat pas over indien al wat u op grond van de overeenkomst aan Fietsunie B.V. verschuldigd bent heeft voldaan.

3.5

Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of van een door klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.


 

4. Verplichtingen van de klant

4.1

klant is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan Fietsunie B.V. grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op Fietsunie B.V. rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

4.2

klant zal Fietsunie B.V. vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeit uit het feit dat klant in strijd met Artikel 4.1 handelt.


 

5. Reclames en aansprakelijkheid

5.1

klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient klant Fietsunie B.V. daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2

Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fietsunie B.V. de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.3

Indien klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft klant het recht het product binnen veertien (30) kalenderdagen na aflevering aan te melden voor retourzending, Hierna heeft de klant nog eens veertien (14) kalenderdagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

5.4

Voor zover van toepassing zal Fietsunie B.V. garanties van producenten doorleveren aan de klant.


 

6. Bestellingen/communicatie

 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Fietsunie B.V. dan wel tussen Fietsunie B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Fietsunie B.V., is Fietsunie B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Fietsunie B.V.


 

7. Vergoeding en betalingen

7.1

Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle vergoedingen verschuldigd door klant aan Fietsunie B.V. en mogelijke betalingswijzen daarvan staan vermeld op de site. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

7.2

Fietsunie B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de website zijn vermeld zal klant bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.

7.3

klant geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door klant verkozen is.

7.4

Indien klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.


 

8. Overmacht

8.1

In geval van overmacht is Fietsunie B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fietsunie B.V. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fietsunie B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet naar behoren of niet tijdige levering van toeleveranciers.


 

9. Aansprakelijkheid en garantie

9.1

Fietsunie B.V. is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van de ombouwkit. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, Fietsunie B.V. in kennis te stellen. Consument klant komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.

9.2

Fietsunie B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Fietsunie B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.3

Indien Fietsunie B.V. om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4

De klant is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de Fietsunie B.V. tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover: a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de Fietsunie B.V. strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de klant; b. voormelde schade is ontstaan doordat de klant niet conform de door de Fietsunie B.V. gegeven instructies en/of adviezen, onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld.

9.5

Fietsunie B.V. verstrekt een garantie van twee jaar vanaf de datum van aflevering. (Let op heeft u een product bij ons gekocht voor 01-01-2018 dan rust hier 12 maanden garantie op) Garantie word uitgesloten op slijtage gevoelige onderdelen, zoals lagers, tandwielen ect.

9.6

De garantie vervalt indien: - indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; - indien er reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het geleverde zijn aangebracht, zonder dat Fietsunie B.V. hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven; - indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; - indien het geleverde naar het oordeel van Fietsunie B.V. onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden; - defecten zijn ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. De garantie op accu's vervalt wanneer er geen orginele oplader van Fietsunie B.V. wordt gebruikt.

9.7

Op demonstratiemodellen kan een beperkte garantie van toepassing zijn.

9.8

Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. Fietsunie B.V. streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

9.9

Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de klant deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan Fietsunie B.V.

10.0

Fietsunie B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan fiets en/of derden etc. die ontstaan is door ondeugdelijke montage. Ook is Fietsunie B.V. niet verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan door het monteren van motoren met meer dan 250watt. U bent zelf verantwoordelijk.


 

10. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

10.1

Fietsunie B.V. is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen indien de klant een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

10.2

Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van klant is aangevraagd, dan wel klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, hetzij klant onder curatele of onder bewind is gesteld.


 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2

Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Fietsunie B.V. , Emmen 20-07-2008. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Emmen. KVK: 71873570